重庆快三官网

清水出芙蓉,天然去雕飾上一句 下一句

出自唐朝李白的《經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰
原文翻譯:
經亂離后天恩流夜郎,憶舊游,書懷贈江夏韋太守良宰
天上白玉京,十二樓五城。
仙人撫我頂,結發受長生。
誤逐世間樂,頗窮理亂情。
九十六圣君,浮云掛空名。
天地賭一擲,未能忘戰爭。
試涉霸王略,將期軒冕榮。
時命乃大謬,棄之海上行。
學劍翻自哂,為文竟何成。
劍非萬人敵,文竊四海聲。
兒戲不足道,五噫出西京。
臨當欲去時,慷慨淚沾纓。
嘆君倜儻才,標舉冠群英。
開筵引祖帳,慰此遠徂征。
鞍馬若浮云,送余驃騎亭。
歌鐘不盡意,白日落昆明。
十月到幽州,戈鋋若羅星。
君王棄北海,掃地借長鯨。
呼吸走百川,燕然可摧傾。
心知不得語,卻欲棲蓬瀛。
彎弧懼天狼,挾矢不敢張。
攬涕黃金臺,呼天哭昭王。
無人貴駿骨,騄耳空騰驤。
樂毅倘再生,于今亦奔亡。
蹉跎不得意,驅馬過貴鄉。
逢君聽弦歌,肅穆坐華堂。
百里獨太古,陶然臥羲皇。
征樂昌樂館,開筵列壺觴。
賢豪間青娥,對燭儼成行。
醉舞紛綺席,清歌繞飛梁。
歡娛未終朝,秩滿歸咸陽。
祖道擁萬人,供帳遙相望。
一別隔千里,榮枯異炎涼。
炎涼幾度改,九土中橫潰。
漢甲連胡兵,沙塵暗云海。
草木搖殺氣,星辰無光彩。
白骨成丘山,蒼生竟何罪。
函關壯帝居,國命懸哥舒。
長戟三十萬,開門納兇渠。
公卿如犬羊,忠讜醢與菹。
二圣出游豫,兩京遂丘墟。
帝子許專征,秉旄控強楚。
節制非桓文,軍師擁熊虎。
人心失去就,賊勢騰風雨。
惟君固房陵,誠節冠終古。
仆臥香爐頂,餐霞漱瑤泉。
門開九江轉,枕下五湖連。
半夜水軍來,潯陽滿旌旃。
空名適自誤,迫脅上樓船。
徒賜五百金,棄之若浮煙。
辭官不受賞,翻謫夜郎天。
夜郎萬里道,西上令人老。
掃蕩六合清,仍為負霜草。
日月無偏照,何由訴蒼昊。
良牧稱神明,深仁恤交道。
一忝青云客,三登黃鶴樓。
顧慚禰處士,虛對鸚鵡洲。
樊山霸氣盡,寥落天地秋。
江帶峨眉雪,川橫三峽流。
萬舸此中來,連帆過揚州。
送此萬里目,曠然散我愁。
紗窗倚天開,水樹綠如發。
窺日畏銜山,促酒喜得月。
吳娃與越艷,窈窕夸鉛紅。
呼來上云梯,含笑出簾櫳。
對客小垂手,羅衣舞春風。
賓跪請休息,主人情未極。
覽君荊山作,江鮑堪動色。
清水出芙蓉,天然去雕飾
逸興橫素襟,無時不招尋。
朱門擁虎士,列戟何森森。
剪鑿竹石開,縈流漲清深。
登臺坐水閣,吐論多英音。
片辭貴白璧,一諾輕黃金。
謂我不愧君,青鳥明丹心。
五色云間鵲,飛鳴天上來。
傳聞赦書至,卻放夜郎回。
暖氣變寒谷,炎煙生死灰。
君登鳳池去,忽棄賈生才。
桀犬尚吠堯,匈奴笑千秋。
中夜四五嘆,常為大國憂。
旌旆夾兩山,黃河當中流。
連雞不得進,飲馬空夷猶。
安得羿善射,一箭落旄頭。
經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰拼音版
jīng luàn lí hòu tiān ēn liú yè láng ,yì jiù yóu ,shū huái zèng jiāng xià wéi tài shǒu liáng zǎi
tiān shàng bái yù jīng ,shí èr lóu wǔ chéng 。
xiān rén fǔ wǒ dǐng ,jié fā shòu zhǎng shēng 。
wù zhú shì jiān lè ,pō qióng lǐ luàn qíng 。
jiǔ shí liù shèng jun1 ,fú yún guà kōng míng 。
tiān dì dǔ yī zhì ,wèi néng wàng zhàn zhēng 。
shì shè bà wáng luè ,jiāng qī xuān miǎn róng 。
shí mìng nǎi dà miù ,qì zhī hǎi shàng háng 。
xué jiàn fān zì shěn ,wéi wén jìng hé chéng 。
jiàn fēi wàn rén dí ,wén qiè sì hǎi shēng 。
ér xì bú zú dào ,wǔ yī chū xī jīng 。
lín dāng yù qù shí ,kāng kǎi lèi zhān yīng 。
tàn jun1 tì tǎng cái ,biāo jǔ guàn qún yīng 。
kāi yàn yǐn zǔ zhàng ,wèi cǐ yuǎn cú zhēng 。
ān mǎ ruò fú yún ,sòng yú biāo qí tíng 。
gē zhōng bú jìn yì ,bái rì luò kūn míng 。
shí yuè dào yōu zhōu ,gē chán ruò luó xīng 。
jun1 wáng qì běi hǎi ,sǎo dì jiè zhǎng jīng 。
hū xī zǒu bǎi chuān ,yàn rán kě cuī qīng 。
xīn zhī bú dé yǔ ,què yù qī péng yíng 。
wān hú jù tiān láng ,jiā shǐ bú gǎn zhāng 。
lǎn tì huáng jīn tái ,hū tiān kū zhāo wáng 。
wú rén guì jun4 gǔ ,lù ěr kōng téng xiāng 。
lè yì tǎng zài shēng ,yú jīn yì bēn wáng 。
cuō tuó bú dé yì ,qū mǎ guò guì xiāng 。
féng jun1 tīng xián gē ,sù mù zuò huá táng 。
bǎi lǐ dú tài gǔ ,táo rán wò xī huáng 。
zhēng lè chāng lè guǎn ,kāi yàn liè hú shāng 。
xián háo jiān qīng é ,duì zhú yǎn chéng háng 。
zuì wǔ fēn qǐ xí ,qīng gē rào fēi liáng 。
huān yú wèi zhōng cháo ,zhì mǎn guī xián yáng 。
zǔ dào yōng wàn rén ,gòng zhàng yáo xiàng wàng 。
yī bié gé qiān lǐ ,róng kū yì yán liáng 。
yán liáng jǐ dù gǎi ,jiǔ tǔ zhōng héng kuì 。
hàn jiǎ lián hú bīng ,shā chén àn yún hǎi 。
cǎo mù yáo shā qì ,xīng chén wú guāng cǎi 。
bái gǔ chéng qiū shān ,cāng shēng jìng hé zuì 。
hán guān zhuàng dì jū ,guó mìng xuán gē shū 。
zhǎng jǐ sān shí wàn ,kāi mén nà xiōng qú 。
gōng qīng rú quǎn yáng ,zhōng dǎng hǎi yǔ zū 。
èr shèng chū yóu yù ,liǎng jīng suí qiū xū 。
dì zǐ xǔ zhuān zhēng ,bǐng máo kòng qiáng chǔ 。
jiē zhì fēi huán wén ,jun1 shī yōng xióng hǔ 。
rén xīn shī qù jiù ,zéi shì téng fēng yǔ 。
wéi jun1 gù fáng líng ,chéng jiē guàn zhōng gǔ 。
pú wò xiāng lú dǐng ,cān xiá shù yáo quán 。
mén kāi jiǔ jiāng zhuǎn ,zhěn xià wǔ hú lián 。
bàn yè shuǐ jun1 lái ,xún yáng mǎn jīng zhān 。
kōng míng shì zì wù ,pò xié shàng lóu chuán 。
tú cì wǔ bǎi jīn ,qì zhī ruò fú yān 。
cí guān bú shòu shǎng ,fān zhé yè láng tiān 。
yè láng wàn lǐ dào ,xī shàng lìng rén lǎo 。
sǎo dàng liù hé qīng ,réng wéi fù shuāng cǎo 。
rì yuè wú piān zhào ,hé yóu sù cāng hào 。
liáng mù chēng shén míng ,shēn rén xù jiāo dào 。
yī tiǎn qīng yún kè ,sān dēng huáng hè lóu 。
gù cán mí chù shì ,xū duì yīng wǔ zhōu 。
fán shān bà qì jìn ,liáo luò tiān dì qiū 。
jiāng dài é méi xuě ,chuān héng sān xiá liú 。
wàn gě cǐ zhōng lái ,lián fān guò yáng zhōu 。
sòng cǐ wàn lǐ mù ,kuàng rán sàn wǒ chóu 。
shā chuāng yǐ tiān kāi ,shuǐ shù lǜ rú fā 。
kuī rì wèi xián shān ,cù jiǔ xǐ dé yuè 。
wú wá yǔ yuè yàn ,yǎo tiǎo kuā qiān hóng 。
hū lái shàng yún tī ,hán xiào chū lián lóng 。
duì kè xiǎo chuí shǒu ,luó yī wǔ chūn fēng 。
bīn guì qǐng xiū xī ,zhǔ rén qíng wèi jí 。
lǎn jun1 jīng shān zuò ,jiāng bào kān dòng sè 。
qīng shuǐ chū fú róng ,tiān rán qù diāo shì
yì xìng héng sù jīn ,wú shí bú zhāo xún 。
zhū mén yōng hǔ shì ,liè jǐ hé sēn sēn 。
jiǎn záo zhú shí kāi ,yíng liú zhǎng qīng shēn 。
dēng tái zuò shuǐ gé ,tǔ lùn duō yīng yīn 。
piàn cí guì bái bì ,yī nuò qīng huáng jīn 。
wèi wǒ bú kuì jun1 ,qīng niǎo míng dān xīn 。
wǔ sè yún jiān què ,fēi míng tiān shàng lái 。
chuán wén shè shū zhì ,què fàng yè láng huí 。
nuǎn qì biàn hán gǔ ,yán yān shēng sǐ huī 。
jun1 dēng fèng chí qù ,hū qì jiǎ shēng cái 。
jié quǎn shàng fèi yáo ,xiōng nú xiào qiān qiū 。
zhōng yè sì wǔ tàn ,cháng wéi dà guó yōu 。
jīng pèi jiá liǎng shān ,huáng hé dāng zhōng liú 。
lián jī bú dé jìn ,yǐn mǎ kōng yí yóu 。
ān dé yì shàn shè ,yī jiàn luò máo tóu 。

※提示:拼音為程序生成,因此多音字的拼音可能不準確。

李白的詩詞大全

《贈宣城趙太守悅》 《悲歌行》 《詠山樽二首》 《子夜吳歌·春歌》 《經下邳圯橋懷張子房》 《贈歷陽褚司馬(時此公為稚子舞,故作是詩)》 《送麹十少府》 《贈友人三首》 《至陵陽山登天柱石,酬韓侍御見招隱黃山》 《謁老君廟》 《雜曲歌辭。悲歌》 《與史郎中欽聽黃鶴樓上吹笛》 《送裴十八圖南歸嵩山二首》 《幽州胡馬客歌》 《酬崔五郎中》 《太原早秋》 《入彭蠡經松門觀石鏡緬懷謝康樂題詩書游覽之志》 《與夏十二登岳陽樓》 《樹中草》 《酬裴侍御對雨感時見贈》 《送張舍人之江東》 《謝公亭·蓋謝脁范云之所游》 《客中行 / 客中作》 《白鳩辭》 《雨后望月》 《贈錢征君少陽》 《贈清漳明府侄聿》 《聞王昌齡左遷龍標遙有此寄》 《憶秦娥(簫聲咽)》 《陪宋中丞武昌夜飲懷古》 《題雍丘崔明府丹灶》 《送竇司馬貶宜春》 《東魯門泛舟二首(其一)》 《塋禪師房觀山海圖》 《江上寄巴東故人》 《答湖州迦葉司馬問白是何人》 《塞上曲(大漢無中策)》 《相和歌辭。從軍行二首》 《沐浴子》 《聽蜀僧濬彈琴 / 聽蜀僧浚彈琴》 《對酒憶賀監》 《越女詞五首(越中書所見也)》 《送客歸吳》 《長相思·其二》 《夜泊黃山聞殷十四吳吟》 《樂府雜曲。鼓吹曲辭。雉子班》 《相和歌辭。長歌行》 《寄韋南陵冰,余江上乘興訪之遇尋顏尚書笑有此贈》 《焦山望寥山》 《秋思》 《大庭庫》 《白微時募縣小吏入令臥內嘗驅牛經堂下令妻怒…以詩謝云》 《流夜郎半道承恩放還,兼欣克復之美書懷示息秀才》 《題隨州紫陽先生壁》 《菩薩蠻·平林漠漠煙如織》 《望鸚鵡洲懷禰衡》 《送友人尋越中山水》 《魯郡東石門送杜二甫》 《連理枝》 《登敬亭北二小山余時送客逢崔侍御并登此地》 《天臺曉望》 《別魯頌》 《秋登宣城謝眺北樓》 《清平樂(禁闈清夜)》 《送殷淑三首》 《古風(大雅久不作)》 《烏夜啼》 《宣州謝脁樓餞別校書叔云 / 陪侍御叔華登樓歌》 《游溧陽北湖亭望瓦屋山懷古贈同旅 / 贈孟浩然》 《當涂趙炎少府粉圖山水歌》 《草書歌行》 《日出行 / 日出入行》 《長門怨二首》 《贈易秀才》 《中山孺子妾歌》 《魯中都東樓醉起作》 《聞王昌齡左遷龍標,遙有此寄》 《(七言古詩)烏棲曲》 《相和歌辭。白頭吟二首》 《詠桂》 《登巴陵開元寺西閣,贈衡岳僧方外》 《秋夕書懷(一作秋日南游書懷)》 《陪侍郎叔游洞庭醉后三首(其三)》 《贈汪倫》 《掛席江上待月有懷》 《陪族叔刑部侍郎曄及中書賈舍人至游洞庭五首(其二)》 《姑孰十詠。望夫山》 《五月東魯行,答汶上君(一作翁)》 《南陽送客》 《送程、劉二侍郎兼獨孤判官赴安西幕府》 《秋日與張少府、楚城韋公藏書高齋作》 《送岑征君歸鳴皋山》 《答王十二寒夜獨酌有懷》 《贈僧朝美》 《門有車馬客行》 《僧伽歌》 《憶秋浦桃花舊游,時竄夜郎》 《古風·其十九》 《嘲魯儒》 《哭晁卿衡》

經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰譯文

天上宮闕,白玉京城,有十二樓閣,五座城池。
仙人為我撫頂,結受長生命符。
突然想來人間一游,誤逐世間的環樂,以盡前緣。
人間從開始到現在已經有九十六圣君,空名掛于浮云端。
以天地為賭注,一擲決定命運,一直戰爭不停。
我曾經學習霸王戰略,希望能功成名就,錦衣返鄉。
可是時運不佳,長期漂泊五湖四海。
曾經去山東學劍,沒有什么結果,會寫點文章,可那有什么用呢?
劍術并非萬人之敵,防防身的技術,文章倒是四海聞名,罕有人匹敵。
這些都是些兒戲,微不足道,所以我象梁鴻一樣看破了世界,唱著五噫歌離開西京長安。
不過在臨去之時,我還是流下了慷慨激揚的淚水,打濕了我的帽上紅纓。
嘆君也是個倜儻之才,氣質品格冠群英。
道旁設帳為我餞行,慰籍我此次遠征的艱辛。
鞍馬生涯如浮云,送我送在驃騎亭。
歌聲鐘鼓聲表達不盡你的情意,白日馬上就要落在昆明池中。
我曾經在某年十月到達幽州,看見安祿山的軍陣兵甲燦爛如群星。
君王唐玄宗放棄東北河北,整個地區都由安祿山橫行無忌,猶如長鯨在海洋橫行。
呼吸之間就走遍百川,燕然山也仿佛可被他摧毀。
我心知我在皇上那里不得意,說也無用,只好躲入桃花源,獨善一身。
想彎弧射天狼,挾著弓卻不敢張開,怕禍及自己。
我曾經在北京黃金臺攬涕痛哭,呼天喊地:燕昭王啊你在那里啊,怎么沒有人識用人才?
無人珍貴駿馬之骨,天馬空自騰驤,不得大用。
即使樂毅再生,到如今這樣的形勢,也只有逃命的份兒。
歲月蹉跎,不得人意,驅騎馬兒來到貴鄉。
正逢你在悠閑地欣賞弦歌,肅穆地坐在華美的廳堂。
你如遠古的百里之王候,陶然而臥如羲皇伏羲氏一般。
行樂在昌樂館,大開酒筵,羅列壺觴。
青娥美女夾坐在賢豪之間,對著燭光儼然成雙成行。
醉舞紛紛散滿綺席,清歌裊裊繞飛塵梁。
歡娛完畢,你秩滿(喪禮守孝期滿)以后就要回歸咸陽。
飲宴送行的有萬人之多,帳蓬遙遙相望。
這一別,我倆各隔千里,榮枯不用,炎涼各自。
炎涼幾度變化,九州幾乎崩潰。
唐軍抗戰叛軍,沙塵使云海昏暗無光。
連草木都搖著殺氣,星辰更是無光。
白骨堆成丘山,蒼生竟有何罪,遭此劫難。
潼關函谷關捍衛皇帝宮殿,國命懸于哥舒翰一身。
不料長戟三十萬的大軍,竟然開關門投降元兇。
公卿官僚猶如犬羊,忠誠正直的人變為肉醬。
二圣逃離京城,兩座京城變為廢墟。
帝子永王受皇上詔命,軍事管制楚地。
永王節制并非是想做春秋五霸中齊桓公與晉文公,永王的軍師卻擁有勇猛的將士
人心失去體統,賊勢騰起風雨。
唯有你固守房陵郡,忠誠高節勇冠終古。
我那時云臥廬山香爐峰頂,學仙人餐霞漱瑤泉。
草堂門開九江流轉,枕頭下面五湖相連。
半夜永王的水軍來潯陽,城里城外遍插旌旃。
我被空名自誤,永王派兵迫脅我上了他的樓船。
他曾經賜與我五百兩黃金,我把黃金視為浮煙。
我辭去永王的官卻不受賞,反而遠謫到夜郎那樣的窮山惡水的地方。
夜郎離這里萬里之遙道,西去令人衰老。
海內六合,掃蕩清靜,我卻像負霜之草。
日月普照,并無私心,有什么辦法可以訴冤給蒼天聽聽。
你是神明的太守,深知仁心愛民。
慚愧作你的青云客,三次登上黃鶴樓。
慚愧不是禰衡處士,虛對鸚鵡洲。
樊山霸氣已盡,天地一派寥落秋色。
長江漂流著峨眉山的雪水和三峽的急流。
萬舸千舟江上往來,連帆一片過揚州。
登高極目,萬里悠悠,曠然散我憂愁
紗窗倚天而開,水樹翠綠如少女青發。
看太陽,怕它馬上落山,舉起酒杯喜得明月。
吳越美女艷如花,窈窕婀娜,濃裝艷抹。
呼來款款輕上云梯,含笑羞羞步出簾櫳。
對著客人清唱小垂手,羅衣飄搖舞春風。
跪請賓客休息,主人情還未了。
瀏覽你在荊山的大作,堪與江淹鮑照的文筆媲美。
宛如出清水的芙蓉,有大自然天然去雕飾。
逸興滿溢平素的襟懷,無時不想到你的招尋約請。
朱門擁立虎士,兵戟羅列森森。
剪竹鑿石,溪流清深宛然而去。
登高樓坐水閣,吐論滔滔不絕,聲音清朗。
言辭貴于白璧,一諾重于黃金。
稱我不愧于你,宛如青鳥有丹心。
云間五色的喜鵲,飛鳴著從天上飛來。
傳聞是大赦的文書到了,卻被流放夜郎去。
頓時就如沒有暖氣的寒谷,沒有炎煙的死灰,沒有希望了。
賢君你馬上要登朝廷的鳳凰池去了,別忘記了我這個被遺棄的賈誼,有機會推薦一下。
桀犬吠堯,古來之理,別讓匈奴千秋笑話我們。
我常常在中夜失眠,唉聲嘆氣,為這大國憂愁啊。
旌旆飄飄夾兩岸之山,黃河當中奔流。
群雄相互牽掣,不能一致行動,面對戰場猶豫不決。
如何才有善射的后羿那樣的良將,一箭射落敵軍的元兇。

經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰創作背景

公元755年11月,安史之亂爆發,第二年公元756年春李白受聘請進入永王李璘的幕府,但這一年秋天永王李璘與中央唐肅宗發生了矛盾沖突,李璘的勢力被消滅,李白也因“附逆作亂”而成為有罪之人,被下潯陽監獄度過了一段囚獄生活,公元758年春天,因為郭子儀的擔保,李白被判流徙一千里,發配到夜郎也就是今天的貴州西南部,這一年李白已經58歲,途經江夏今湖北武漢時,受到了他的故友江夏太守韋良宰的厚待,停留了一段時間。深秋初冬的時候有繼續進發夜郎,第二年正月到達四川白帝城時,朝廷大赦天下,李白才被赦免,恢復了自由。但是四年后便在安徽當涂病故。
這首詩是李白在江夏臨別時贈寫太守韋良宰的,通過寫古述今表達了他對自身境遇和對亂世的憂憤。此詩云:“傳聞赦書至,卻放夜郎回。”又云“寥落天地秋”,當是公元759年(乾元二年)秋在江夏作。詩云:“君登鳳池去,忽棄賈生才。”仍希冀朝廷任用自己。

經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰賞析

此詩是李白公元760年(唐肅宗上元元年)滯留江夏時所作的一首自傳長詩(按此詩作年,王譜、詹譜、王增譜、安譜、郁本、安本作公元759年,黃譜、裴譜作公元760年)。詩人因受永王之敗的牽連,被流放至夜郎,中途獲上赦宥。此詩是在他被赦免后所作。在這個時候與韋良宰這樣一個老朋友相見,李白的感慨當然是很深的。其中最強烈的莫過于他已由舊日的御前歌手淪為一個流犯,而對方已由一介平凡的知縣成為名鎮一方的主座了。其中一個首要緣由就是韋良宰在騷動變亂中作出了與李白不同的選擇。面對老友,李白除了敘及他們的交往始末,著意向他訴說了本身的不幸與委屈,還告訴老朋友騷動變亂前自己北上幽州就是為了探察安祿山的虛實。這如同下面詮釋入永王幕的緣故一樣,也是為了消除老朋友的誤會,表明自身在政治態度上的清白。這是詩人寫的最長一首抒情詩,詩人以自己的人生經歷和同韋良宰的交往為中心,盡情抒發了自己的政治感慨。其中如“十月到幽州”之句所產生的岐義,作為一個大詩人,他不可能感覺不到這一點。對于此只能作一種解釋,這是詩人在事后有意造出的一種恍惚語境。他知道這首詩不只是寫給這一個老朋友看的,他是有意向清水出芙蓉,天然去雕飾。世人明示自己在亂世中的態度與先見之明。此詩流傳最廣的是“清水出芙蓉,天然去雕飾”兩句。其意思是,像那剛出清水的芙蓉花,質樸明媚,毫無雕琢裝飾,喻指文學作品要像芙蓉出水那樣自然清新。雕飾:指文章雕琢。這兩句詩贊美韋太守的文章自然清新,也表示了李白自己對詩歌的見解,主張純美自然——這是李白推崇追求的文章風格,反對裝飾雕琢。李白自己的作品也正是如此,后人經常引用這兩句評價李白的作品。

李白簡介

李白(701─762),字太白,號青蓮居士,祖籍隴西成紀(今甘肅省天水縣附近)。先世于隋末流徙中亞。李白即生于中亞的碎葉城(今吉爾吉斯斯坦境內)。五歲時隨其父遷居綿州彰明縣(今四川省江油縣)的青蓮鄉。早年在蜀中就學漫游。青年時期,開始漫游全國各地。天寶初,因道士吳筠的推薦,應詔赴長安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊禮遇。但因權貴不容,不久即遭讒去職,長期游歷。天寶十四年(755)安史之亂起,他隱居廬山,但仍密切注視著國家和人民命運。后參加永王李璘幕府。永王兵敗被殺,李白坐系潯陽獄,第二年長流夜郎,途中遇赦。晚年飄泊于武昌、潯陽、宣城等地。代宗寶應元年(762)病死于其族叔當涂縣令李陽冰處。縱觀李白一生,其思想是比較復雜的。儒家、道家、縱橫家、游俠思想對他都有影響。他企羨神仙,向往隱逸,可是又不愿「一朝飛騰為方丈蓬萊之人」,而要「申管晏之談,謀帝王之術,奮其智能,愿為輔弼,使寰區大定,海縣清一」(《代壽山答孟少府移文書》)。他有著遠大的政治抱負,但又不愿走科舉的道路。他想通過隱居,求仙獲取聲望,從而在名人薦舉下,受到皇帝征召重用,以便實現「濟蒼生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。詩人就是在這一思想指導下度過狂放而又坎坷的一生。李白存詩九百九十多首。這些詩歌,或以奔放的激情表達對理想政治的熱烈追求,對建功立業的渴望;或以犀利的筆鋒揭露政治集團的荒淫腐朽;或以善描的畫筆點染祖國壯麗的山河。他的詩篇,無論五言七言,無論古體近體,無不別具風格,具有強烈的浪漫主義色彩。有《李太白集》。北宋初年,人們發現《菩薩蠻》「平林漠漠煙如織」和《憶秦娥》「秦娥夢斷秦樓月」兩詞,又尊他為詞的始祖。有人懷疑那是后人所托,至今聚訟紛紜。其實,李白的樂府詩,當時已被之管弦,就是詞的濫觴了。至于歷來被稱為「百代詞曲之祖」的這兩首詞,格調高絕,氣象闊大,如果不屬于李白,又算作誰的作品為好呢?

名句類別

植物」 「荷花

編者注:本文提供了清水出芙蓉,天然去雕飾上一句下一句 前一句后一句,經亂離后天恩流夜郎憶舊游書懷贈江夏韋太守良宰拼音版 李白簡介。

轉載請注明:原文鏈接 | http://mudfs.com/ju/5674.html

友情鏈接>>